top of page

VÅRA ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkoren

Nedanstående användarvillkor gäller från och med den 1 November 2019 och ligger som grund och som villkor mellan registrerad användare och Studio 57 Enterprises AB (“Rentified”) för registrerade användare hos Studio 57 Enterprises AB (“Rentified”).

 

1. Allmänt

 

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”), tillsammans med övriga villkor som finns på Rentified webbplats (”Webbplatsen”) samt övriga villkor som Rentified tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Webbplatsen samt vid användning av Rentified övriga tjänster.

 

1.2 Genom att registrera sig och/eller skapa en bostadsannons och/eller sökprofil som användare accepterar användaren Användarvillkoren. Användarvillkoren gäller för samtliga registrerade användare på Webbplatsen som uthyrare, hyresvärd, bostadssökande, hyresgäst samt övriga registrerade användare på Webbplatsen.

 

1.3 Användning av Rentifieds tjänster får endast ske av personer som är 18 år eller äldre. Genom att registrera sig som användare intygar användaren att denna är 18 år eller äldre.

 

1.4 Webbplatsen är en samlingsplats för tjänster och en annonsplattform genom vilken fysiska personer och företag kan lägga upp annonser avseende hyresobjekt för uthyrning via Rentifieds annonseringstjänst. Uthyrare och bostadssökande handhar självständigt och efter eget omdöme kontakten med varandra och ingår eventuella hyresavtal självständigt och på egen risk. Uthyrare och bostadssökande upprättar på egen hand hyresavtal sinsemellan. Genom att registrera sig som användare godtar användaren att Rentified inte är part till något hyresavtal, att Rentified inte åtar sig något förmedlingsuppdrag eller annat uppdrag på någon parts vägnar, samt att Rentified och dess företrädare respektive anställda inte, direkt eller indirekt, betraktas som fastighetsmäklare, hyresförmedlare, annan form av mäklare, agent eller försäkrare. Rentified har ingen insyn eller inflytande över uthyrares, bostadssökandes, hyresvärdars, hyresgästers eller andra användares agerande och friskriver sig från allt ansvar med anledning därav. 

 

1.5 Rentified erbjuder registrerade användare följande tjänster: rådgivning kring hyressättning, hyres- och avtalsrådgivning, garanterade hyresbetalningar, tillgång till handyman upp till 2 gånger per månad, Kontinuerliga kontrollbesiktningar var tredje månad och kontrollerade och verifierade hyresgäster och hyresvärdar. Dessa tjänster sammanfattar de tjänster som ingår i Servicepaketet (“Servicepaketet”).

 

1.6 Uthyraren och hyresgästen ansvarar för att kontrollera varandras identitet samt att uthyraren har tillstånd att hyra ut. Uthyraren och hyresgästen är ansvariga för att tillse att hyresavtalet signeras och är bundna av hyresavtalet när påskrift har skett. I och med godkännandet av dessa Användarvillkor fastställs att “Servicepaketet” ingår i hyresgästens och uthyrarens hyresperiod. En Rentified representant kan vara med på plats för att säkerställa att samtliga parter förstår och godkänner villkoren för “Servicepaketet” dock är Rentified aldrig part i hyresavtal som signeras mellan uthyrare och hyresgäst.

 

1.7 Uthyraren måste själv göra sig medveten om vilka regler som gäller för uthyrning av bostad/hyresobjekt. Det ligger t.ex. på uthyrarens ansvar att söka tillstånd om andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse.

1.8 Uthyraren skall informera hyresgästen om de ordningsregler och åtaganden som gäller för bostaden/hyresobjektet. Ingår åtaganden som exempelvis trappstädning innan hyresavtalet signeras så måste detta tydligt framgå för hyresgästen.

Ändring av Användarvillkoren

1.9 Rentified har rätt att ändra eller göra tillägg till Användarvillkoren och kommer då publicera de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. De ändrade Användarvillkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av Användarvillkoren en dag efter ikraftträdandet och äger rätt att under en dag från och med ikraftträdandet av ändringen avsluta samarbetet. Ändring av Användarvillkoren ska meddelas redan existerande användare tre (3) dagar före ikraftträdandet. Meddelandet lämnas per e‐post till användarens registrerade e‐postadress. Ett meddelande från en användare att denna vill avsluta samarbetet ska ske skriftligt per e‐post till support@rentified.se.

 

1.10 För det fall uthyrare, bostadssökande, hyresgäst eller annan användare bryter mot någon bestämmelse enligt dessa Användarvillkor upphör den registrerade användarens konto med omedelbar verkan. Rentified förbehåller sig dessutom rätten att kräva skadestånd.

 

1.11 Rentified förbehåller sig rätten till omedelbar avstängning av registrerade medlemmar, bostadssökande, uthyrare eller annan användare om: – Parten har utlämnat andra partens kontaktuppgifter till tredje part. – Parten har uppgivit osanna uppgifter. – Parten i övrigt har missbrukat Rentifieds tjänster.

 

2. Immateriella rättigheter

 

2.1 Allt material på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Rentified exklusiv egendom.

 

2.2 Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men inte att i övrigt kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Rentified.

 

2.3 All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli skyldig att betala skadestånd.

 

3. Användargenererat innehåll

 

3.1 Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen innefattande bilder och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

 

3.2 Genom accepterandet av Användarvillkoren garanteras att användaren innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att användaren själv har skapat detta, eller att samtliga som har medverkat vid skapandet gett användaren tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

 

3.3 Användaren garanterar att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Rentified även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

 

3.4 Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, produkt och/eller tjänst, ger användaren Rentified en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Rentified får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Rentifieds rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

 

3.5 Användaren efterger härmed alla krav på ersättning från Rentified för Rentifieds användning av det Användargenererade innehållet.

 

4. Personuppgifter

 

4.1 Vilka personuppgifter behandlas? 

4.1.1 Rentified behandlar ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter, betalningsinformation samt bilder på dig och/eller din egendom samt hyresobjekt.

 

4.2 Varifrån hämtas personuppgifterna?

4.2.1 De personuppgifter som Rentified behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du blir användare hos Rentified. Rentified inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med Rentified i t.ex. e-postkorrespondens, genom cookies på Rentified hemsida, på sociala medier, textmeddelanden samt genom telefonsamtal som spelas in.

 

4.3 Varför behandlar Rentified dina personuppgifter?

4.3.1 Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och administrera den tjänst du begärt. Ändamålen med behandlingen är att Rentified ska kunna tillhandahålla av dig önskade tjänster, hantera kundförhållandet – inklusive betalningar och kundtjänst – skicka dig relevanta erbjudanden och genomföra utveckling av tjänsterna, samt i utbildningssyfte.

4.3.2 Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Rentified efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av överenskommelsen kan Rentified tyvärr inte tillhandahålla vissa önskade tjänster. 

 

4.4 Vilken rätt har Rentified att behandla dina personuppgifter?

4.4.1 Vi behöver vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt bokföringslagen. Vad avser marknadsföring har Rentified ett berättigat intresse att marknadsföra och synliggöra sina tjänster. Vad gäller utbildningssyfte har Rentified ett berättigat intresse att utbilda sin personal.

 

4.5 Hur länge sparas dina uppgifter?

4.5.1 Rentified sparar inte information om dig under längre tid än nödvändigt för ovan angivna syften. Informationen sparas så länge kundförhållandet består och därefter under ytterligare sex månader. För bokföringsändamål kan relevanta uppgifter om transaktioner komma att sparas i upp till sju (7) år enligt gällande regelverk. För marknadsföringsändamål kan Rentified komma att spara dina uppgifter i upp till ett år efter avslutat kundförhållande.

 

4.6 Till vilka kommer uppgifterna skickas?

4.6.1 Rentified skickar dina uppgifter utanför bolaget endast då det är absolut nödvändigt för uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina uppgifter är Rentified samarbetspartners inom områdena IT-utveckling, marknadsföring, kundanalyser, redovisning och fakturering samt, om det skulle krävas, myndigheter.

 

4.7 Tillgång och rättelse

4.7.1 Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information om pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och sådan behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

 

4.8 Klagomål

4.8.1 Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

 

4.9 Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Studio 57 Enterprises AB, org. nr. 556947-3878,

Adress: Västberga Allé 9, 126 30 Stockholm 

Telefonnummer: +46 (0)720 13 63 17

Webbadress: www.rentified.se

 

5. Cookies

5.1 Rentified använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av Rentifieds tjänster samt för att ge användaren relevant information när användaren besöker Rentified webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på Rentified webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra Rentifieds tjänster.

 

5.2 Genom att använda Rentified tjänster och webbplats godkänner användaren att Rentified använder cookies, såvida användaren inte har inaktiverat dessa genom att ändra inställningarna för cookies i webbläsaren.

 

6. Kommunikation

 

6.1 Samtliga parter förbinder sig att omedelbart besvara meddelanden och samtal från Rentified.

 

7. Annonsering

Allmänt

7.1 Då uthyrare registrerar en annons blir den matchningsbar för hyressökande. Uthyrares preciserade annonsinnehåll blir utskickad till bostadssökande och bostadssökande mottager via Rentifieds annonsplats, e-mail och/eller telefon annonser som matchar deras sökkriterier bland uthyrares hyresobjekt på Rentified annonsplats. När en bostadssökandes profil har sökkriterier som överensstämmer med en uthyrares annons kan den bostadssökande även få ett matchningsmail med förslag om bostaden samt att Rentified kan komma att kontakta den bostadssökande per telefon för att informera den bostads/hyressökande om uthyraren och dennes bostad/hyresobjekt.

 

7.2 Uthyraren ansvarar för att utforma annonsen och är personligen ansvarig för att innehållet i denna är korrekt och sanningsenligt. Uthyraren är personligen ansvarig för att informationen i annonsen inte strider mot gällande lagar och regler och inte innehåller text som är diskriminerande eller på annat sätt är anstötlig eller olämplig.

 

7.3 Uthyraren intygar att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan bostaden är visad och hyresavtal tecknats. Rentified förbehåller sig rätten att refusera annonser där det framkommit att intygandet inte följts.

 

7.4 Rentified förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Rentified principer och anda.

 

7.5 Rentified förbehåller sig rätten att publicera, eller på annat sätt använda sig av annonsen, på andra plattformar än Webbplatsen.

 

Visning

7.6 Uthyraren och bostadssökanden ansvarar för att avtala om tidpunkt för visning. Uthyraren ansvarar för utformning och avhållande av visning. En Rentified representant kan komma att närvara vid visning för att upprätthålla villkor för “Servicepaketet” men åtar sig inte något förmedlingsuppdrag eller annat uppdrag på någon parts vägnar, samt att Rentified och dess företrädare respektive anställda inte, direkt eller indirekt, betraktas som fastighetsmäklare, hyresförmedlare, annan form av mäklare, agent eller försäkrare. Rentified har ingen insyn eller inflytande över uthyrares, bostadssökandes, hyresvärdars, hyresgästers eller andra användares agerande och friskriver sig från allt ansvar med anledning därav.

 

8. Servicepaketet

 

Allmänt

8.1 Servicepaketet är ett samlingsnamn för tjänster som Rentified erbjuder sina användare. Servicepaketet omfattar följande tjänster: avtalsrådgivning, hyresgaranti (upp till 1 månads hyresgaranti per 12 månaders intervall), Rentifieds Handyman (upp till 2 gånger per månad), kontrollbesiktningar (upp till 4 gånger per 12 månaders intervall) och verifiering av hyresgäster och hyresvärdar.

 

8.2 Rentifieds Handyman-tjänsten innebär att en av våra specialiserade anställda eller representanter besöker objektet och hjälper till med t.ex. byte av glödlampa, byte av låskolv, mindre reparationer, byte av lister, reparera mindre skador i golv och hjälp med uppsättning av möbler. Vid funderingar kring vad vår handyman kan hjälpa till med vänligen kontakta en Rentified representant vid varje tillfälle. Rentifieds Handyman är kostnadsfri i upp till 2 besök per månad under ett 12 månaders intervall.

 

8.3 Villkoren som rör uthyrning av hyresobjekt gäller mellan uthyrare och hyresgäst när båda parter har träffat avtal därom och i enlighet med respektive upprättat hyresavtal. Överenskommelse med Rentified gällande Servicepaketet gäller efter att hyresavtal har tecknats mellan uthyraren och hyresgästen.

 

8.4 Överenskommelse om Servicepaketet innebär inte att Rentified är part i hyresavtalet.

 

8.5 Innan hyresavtalet tecknas måste uthyrare ha tecknat hem-, villahem- och/eller bostadsrättsförsäkring för hyresobjektet.

 

8.6 Servicepaketet förutsätter att uthyraren och hyresgästen garanterar att hyran sätts i enlighet med gällande lag.

 

Avtalsrådgivning

8.7 I Servicepaketet ingår avtalsrådgivning som tillhandahålls av Rentified vid upprättande av hyreskontrakt. Hyreskontraktet kan ändras efter önskemål från uthyraren och/eller hyresgästen. Rentified har inget ansvar för de överenskommelser som avtalas mellan uthyrare och hyresgäst i ett hyreskontrakt. Rentified är inte avtalspart i hyreskontrakt som tecknas mellan uthyraren och hyresgästen.

 

Service och månadsavgift

8.8 Hyresgästen betalar Månadsavgiften till Rentified. Betalning sker månadsvis i förskott, generellt den 26:e i förekommande månad. Om betalning sker via autogiro ska ett separat autogiromedgivande lämnas av hyresgästen.

 

8.9 Betalning av Servicepaketet sker genom att hyresgästen betalar en avgift om femton procent (15 %)  av hyresbeloppet (”serviceavgiften”). Om serviceavgiften enligt denna beräkning understiger 1200 kr inklusive moms per månad ska serviceavgiften istället uppgå till 1200 kr inklusive moms per månad. Serviceavgiften betalas genom att hyresgästen erlägger serviceavgiften som tillägg till hyran. Tillsammans utgör därför den satta hyran av hyresvärden och Rentifieds serviceavgift den totala månadsavgiften (”Månadsavgiften”). Serviceavgiften är inte att betrakta som en förmedlingsprovision avseende något hyresobjekt. Serviceavgiften är inte att betrakta som del av hyran utan ska betraktas som avgift för våra tillhandahållna tjänster.

 

8.10 Hyresgästen ska betala Månadsavgiften till Rentified även om hyresgästen enligt lag eller avtal har rätt att innehålla hyra från uthyraren. Visar det sig att hyresgästen har rätt till eventuell nedsättning av hyra, antingen genom överenskommelse direkt med uthyraren eller efter slutlig prövning av domstol, garanterar uthyraren återbetalning till hyresgästen av relaterad del av hyran.

 

8.11 Den av Rentified lämnade hyresgarantin gäller inte för det fall hyresgästen i enlighet med 21 § 12 kap. jordabalken deponerar ett belopp motsvarande hyran eller del av hyran till länsstyrelsen.

 

8.12 Rentified administrerar hyran för uthyrarens räkning. Hyresbetalningar som betalas direkt från hyresgäst till uthyrare ska inte betraktas som uppfylld hyresbetalning. Dröjsmål med att betala Månadsavgiften till Rentified kan således utgöra grund för rekommendation av förtida uppsägning av hyresavtalet.

 

Deposition

8.13 Vid särskilda fall kan Rentified kräva deposition från hyresgästen. Erlagd deposition avser och omfattar samtliga förpliktelser till följd av hyresavtalet och avtalet med Rentified. Hyresgästen är medveten om och accepterar att Rentified kan använda inbetald deposition som hyresbetalning vid utebliven betalning av hyra eller annan betalningsskyldighet. Vid utebliven betalning av Månadsavgiften berättigas Rentified vidare, för uthyrarens och Rentifieds egen räkning, uppbära hela depositionen.

 

8.14 Om deposition krävs från hyresgästen av Rentified ska denna deposition administreras av sådant förvaringsinstitut som utses av Rentified från tid till annan.

 

Utbetalning av hyra och hyresgaranti

8.15 Rentified administrerar hyresgästens hyresbetalningar till uthyraren. Vid utebliven hyresbetalning från hyresgästen garanterar Rentified upp till en (1) månads utebliven hyresbetalning per 12 månaders intervall.

 

8.16 Hyresgarantin gäller upp till en (1) månad under hela hyresperioden, eller hela uppsägningsperioden om denna är kortare än en (1) månad. Uthyraren är garanterad upp till en (1) månadshyra, om avtalet sägs upp i förtid på grund av omständigheter som är hänförliga till hyresgästen.

 

8.17 Hyran utbetalas till uthyraren av Rentified månadsvis i förskott senast femte (5) dagen i månaden som betalningen gäller och är oberoende av om hyresgästens betalning kommit in.

 

8.18 I det fall det visar sig att hyresgästen har rätt till nedsättning av hyra eller skadestånd från uthyraren kan återkrav komma att ske från den hyra som uthyraren uppburit.

 

8.19 Den första hyresbetalningen till uthyraren sker ca fem (5) dagar efter inflyttningsdagen för att minimera risken för bedrägeri.

Skador

8.20 Hyresgästen är ansvarig för bostaden och eventuella inventarier under uthyrningsperioden. Om skador uppkommer på bostaden och dess bohag är hyresgästen skyldig att informera uthyraren och Rentified om dessa. Är skadan ett försäkringsärende betalas självrisken av hyresgästen.

 

Ändring av hyresavtalet

8.21 I och med Servicepaketet förbinder sig uthyrare och hyresgäst att genomföra alla förändringar av hyresavtalet, såsom förlängning, uppsägning etc. i samråd med Rentified och i enlighet med Användarvillkoren samt övriga villkor som Rentified tillhandahåller en användare separat.

Sidoöverenskommelser

8.22 Sidoöverenskommelser mellan uthyraren och hyresgästen vid sidan av hyresavtalet, innebärande inskränkningar i Rentified rättigheter i enlighet med dessa Användarvillkor samt övriga villkor som Rentified tillhandahåller en användare separat, är inte tillåtna.

Avtalets upphörande

8.23 Rentified har rätt att rekommendera uppsägning av hyresavtalet mellan uthyraren och hyresgästen vid dröjsmål med betalning, missbruk av någon av de beställda tjänsterna eller associerade samarbetspartners tjänster. Vid en sådan rekommendation meddelas uthyraren och hyresgästen och uppmanas att omedelbart säga upp hyresavtalet. För att tillförsäkras Rentifieds hyresgaranti åligger det uthyraren att därefter skyndsamt säga upp hyresavtalet med hyresgästen.

9. Dröjsmål med betalning

9.1 I och med godkännandet av dessa Användarvillkor lämnar användare sitt godkännande att Rentified, för egen och annans räkning, äger rätt att överlåta Rentified och annans fordran till faktura‐ och/eller inkassopartner.

 

9.2 Vid dröjsmål med betalning belastas avtalspart med en påminnelseavgift om 60 kr jämte dröjsmålsränta med tjugofyra (24) procent. Vid fortsatt dröjsmål med betalning kan inkassoavgift om 180 kr samt kostnader för exekutiva åtgärder tillkomma.

 

9.3 Om den som är i dröjsmål med betalningen är en näringsidkare tillkommer en förseningsavgift om 450 kr. För det fall förseningsavgift utgår ska påminnelseavgift och inkassoavgift enligt punkten 10.2 endast utgå till den del den sammanlagda ersättningen överstiger förseningsavgiften.

 

10. Tillämplig lag och tvistelösning

 

10.1 Svensk lag ska tillämpas avseende dessa Användarvillkor och tvister ska lösas i svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

 

10.2 Rentified kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt tvistemål mellan bostadssökande/hyresgäst och hyresvärd/uthyrare vad det än må gälla.

 

10.3 Skadeärenden drivs med eventuell inblandning av uthyrarens och hyresgästens försäkringsbolag. Uthyrare och hyresgäst ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador.

 

10.4 För skador vållade av hyresgästen ska ersättning utgå till uthyraren. Ersättningen ska motsvara anskaffningsvärdet efter åldersavdrag. 

 

10.5 Rentified reserverar sig för eventuella skrivfel i dessa användarvillkoren och/eller på webbplatsen.

 

11. Godkännande av Rentifieds Användarvillkor

 

11.1 Som registrerad användare hos Rentified bekräftar ni att ni förstått och att ni härmed godkänner Användarvillkoren i detta dokument som grund och villkor för att nyttja Rentifieds tjänster. Användarvillkoren kommer att gälla så länge ni är registrerad kund hos Rentified och tills dess att en uppsägning av vårt samarbete görs av någon av parterna.

bottom of page